OBCHODNÍ PODMÍNKY (eshop)

společnosti Agentura Helas, s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1040/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,IČO 26744279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91002, pro poskytování služeb spočívajících v zajišťování vstupenek na akce, členství v klubu a platformě a prodeje zboží.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Agentura Helas, s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1040/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 26744279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91002 (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a  v souvislosti se smlouvou  o poskytování služeb ohledně zajišťování vstupenek na akce, členství v klubu a platformě a kupních smluv vztahujících se k prodeji zboží (dále jen „smlouva o  poskytování  služeb“) uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“; poskytovatel a objednatel dále společně jen „smluvní strany“). Pro smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím webové stránky (eshopu) na www.eternalbyhelena.cz se neuplatní Všeobecné obchodní podmínky.

 • Smluvní strany se mohou od těchto obchodních podmínek odchýlit, a to zvláštními ujednáními ve smlouvě o poskytování služeb. Zvláštní ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před obecnými ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webové stránce poskytovatele umístěné na internetové adrese eternalbyhelena.cz (dále jen „webová stránka“) v den odeslání objednávky objednatelem.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění obchodních podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek nejsou tímto ustanovením dotčeny.

 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB či Kupní smlouvy.

 

 • Webová stránka poskytovatele obsahuje podrobné informace o akcích zajišťovaných poskytovatelem, info o vstupenkách na akce, členství v klubu a platformě a prodeje zboží, které je různého druhu, např. v podobě šperků, reprodukcích vlastních mandal, obrazů či jejich reprodukcí či parfémů apod. (dále jen „akce či kupní smlouva“). Šperkem se pro účely těchto VOP rozumí (i) hotový šperk nabízený Prodávajícím v katalogu a/nebo (ii) šperk vyrobený Prodávajícím, případně i ve spolupráci s dalšími výrobci, na zakázku pro Kupujícího dle jeho přání (společně dále také jako „Zboží"). Veškerá prezentace akcí, info o vstupenkách na akce, členství v klubu a platformě a prodeje zboží na webové stránce poskytovatele je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb na akci zde Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Návrhem na uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy je odeslání objednávky ze strany objednatele, a to prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce (dále jen „objednávka“). Objednávka určité akce, vstupenek na akce, členství v klubu a platformě a prodeje zboží musí obsahovat identifikační údaje objednatele, e-mailovou adresu a musí z ní být zřejmé, ke které akci či které vstupenky na akce, členství v klubu a platformě a prodeje zboží se Pro platné zadání objednávky v elektronickém obchodě je nutné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
 • Před odesláním objednávky poskytovateli má objednatel možnost provést kontrolu, opravu či změnu v objednávce uvedených údajů a Údaje uvedené v doručené objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.
 • Objednávku objednatel odešle poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat“ na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že je považuje za srozumitelné a že s nimi souhlasí.
 • V reakci na objednávku doručenou objednatelem poskytovateli poskytovatel neprodleně potvrdí objednateli přijetí objednávky a souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „přijetí objednávky“), a to přímo prostřednictvím webových stránek. Součástí přijetí objednávky bude znění smlouvy o poskytování služeb a obchodní podmínky. Doručením přijetí objednávky objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem podpisu vyplněného objednávkového formuláře oběma Smluvními stranami (dále jen „Objednávka") nebo potvrzením objednávky ze strany poskytovatele, přičemž Objednávka musí obsahovat alespoň množství, celkovou kupní cenu a přesnou specifikaci objednávaného Zboží, tj. katalogové číslo nebo název šperku a v případě objednání šperku na zakázku je přílohou Objednávky zakázkový list.
 • Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce. Potvrzující e-mail nemá vliv na uzavření kupní smlouvy. Toto potvrzení bude obsahovat rekapitulaci Objednávky, číslo bankovního účtu Prodávajícího (poskytovatele), variabilní symbol pro úhradu příslušné objednávky a konečnou celkovou cenu za objednané Zboží.
 • Katalog obsahuje informace o Zboží včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Prodávající je oprávněn ceny Zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
 • Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu nad rámec ceny Zboží náklady na jeho dodání Kupujícímu, přičemž Prodávající sdělí předpokládanou výši těchto nákladů Kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy.
 • Smlouva o poskytování služeb nebo kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijímat objednávky akce učiněné méně než 30 dnů před termínem konání předmětné akce. V takovém případě nebude k doručené objednávce ze strany poskytovatele přihlíženo.
 • Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu, telefonickou komunikaci) si hradí objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
 • V případě, že má objednatel zájem o uzavření smlouvy o poskytování služeb, o koupi vstupenek na akce, zajištění členství v klubu a platformě a případně koupi zboží jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách poskytovatele, může poskytovatele kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách. V takovém případě bude smlouva o poskytování služeb uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného poskytovatelem skrze e-mailovou adresu uvedenou objednatelem při kontaktu s poskytovatelem. Smlouva o poskytování služeb pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany objednatele poskytovateli. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije. Obsah dohody musí být v takovémto případě emailově odsouhlasen oběma stranami. Akceptace nabídky musí být ze strany objednavatele či poskytovatele jednoznačná.
 • Objednatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb či zajišťování vstupenek na akce, či zajišťování členství v klubu a platformě a prodeje zboží neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem.
 • Smlouva o poskytování služeb či smlouvy o zajištění vstupenek na akce, či zajišťování členství v klubu a platformě a prodeje zboží bude uzavírána výlučně v českém jazyce. Nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb tvoří tyto obchodní podmínky.
 • Kupující kupní cenu uhradí nejpozději k okamžiku převzetí Zboží buď v hotovosti, nebo na bankovní účet Prodávajícího, který mu Prodávající sdělí spolu s potvrzením Objednávky prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem, popřípadě předložením platného poukazu na Zboží vystaveného Prodávajícím.
 • Prodávající může po Kupujícím požadovat uhrazení zálohy, zejména (nikoli však pouze) v případech, kdy je Zboží vyráběno na zakázku. Údaj o výši zálohy a její splatnosti se uvede v Objednávce nebo jej Prodávající zašle Kupujícímu společně s potvrzením Objednávky. Smluvní strany souhlasí, že byla-li dohodnuta záloha, není Prodávající povinen započíst s výrobou či úpravou objednaného Zboží dříve, než bude záloha zaplacena a dále, že pokud dojde k pozdnímu zaplacení zálohy, prodlužuje se o dobu tohoto zpoždění lhůta pro výrobu, úpravu a dodání Zboží. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Kupující nezaplatí zálohu ve stanovené výši a včas, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy kdykoli odstoupit, a to odesláním oznámení o odstoupení Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, případně na jeho korespondenční adresu uvedenou v Objednávce.
 • Zboží bude Kupujícímu předáno, příp. odesláno po připsání celkové kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího nebo po jeho zaplacení v hotovosti.
 • Zboží si Kupující vyzvedne buď osobně u Prodávajícího či jeho obchodního zástupce určeného v Objednávce, nebo mu bude dodáno na adresu, kterou Kupující uvede v Objednávce. Je-li Prodávající povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen zboží při dodání převzít.
 • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s náhradním způsobem doručení.
 • V případě, kdy je Zboží dopravováno prostřednictvím dopravce, je Kupující povinen při převzetí Zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, se kterým sepíše příslušný protokol. Kupující je zároveň povinen neúplnou nebo poškozenou zásilku neprodleně oznámit Prodávajícímu. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít.
 • Kupující je povinen Zboží prohlédnout ihned při jeho převzetí a seznámit se před jeho prvním použitím s návodem k užití Zboží, je-li ke Zboží dodáván. Neoznámí-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Je-li Kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke Zboží, jakož i nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží od dopravce.
 • Není-li Kupující spotřebitelem, odevzdá Prodávající Zboží Kupujícímu předáním vybranému dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému dopravci. Na Kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na Zboží okamžikem předání Zboží vybranému dopravci pro přepravu do místa určení uvedeného v Objednávce.
 1. OPAKOVANÉ NÁKUPY A PŘÍSLUŠNÁ SLEVA Z CENY ZBOŽÍ.
 • V případě, pokud se objednatel stane členem ETERNAL CLUB, vzniká mu automaticky nárok na slevu z ceny vybraného zboží ve výši 10 %. V případě opakovaných objednávek pak výše slevy činí 20 % z ceny vybraného zboží spolu s automatickým zasíláním informací a pozvánek na tématické akce pořádané ze strany ETERNAL CLUB či ze strany Agentury Helas, s.r.o. Objednatel souhlasem s obsahem těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí s jejich pravidelným zasíláním těchto údajů a sdělení na emailové adresy uvedené objednatelem.
 • Členství v ETERNAL CLUB je zcela dobrovolné, stejně tak jako jeho zrušení, ke kterému dojde kdykoli po zaslání projevu takové vůle ze strany objednavatele.
 • Členství v ETERNAL CLUB je pro objednatele po celou dobu bezplatné, stejně tak jako jeho zrušení.
 • Členství v ETERNAL CLUB je objednatel povinen zrušit v případě pravidelných objednávek minimálně 10 (deset) dní před odesláním produktu objednateli. Minimální délka pravidelného odběru jsou tři měsíce = tři odběry.
 • Okamžikem zániku členství objednatele v ETERNAL CLUB automaticky zaniká nárok na jakoukoli slevu vybraného zboží dodávaného poskytovatelem.
 • Objednatel objednávkou zboží zadanou prostřednictvím telefonního operátora nebo elektronického obchodu eternalbyhelena.czmůže objednat zboží buďto jednorázově („jednorázový nákup“) nebo může zvolit způsob nákupu na dobu neurčitou související s členstvím v ETERNAL CLUB tak, že zboží bude zasíláno po jednom kuse v pravidelných intervalech („členství v ETERNAL CLUB“) ve lhůtě a ceně uvedené v objednávce elektronického obchodu s tím, že:
 • (a) první zásilka zboží v rámci členství v ETERNAL CLUB nebo jednorázová zásilka bude objednateli dodána do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky nebo odesláním potvrzujícího e-mailu či sms zprávy ze strany poskytovatele v pozici podávajícího;
 • (b) další zásilky zboží v rámci členství v ETERNAL CLUB jsou zasílány v intervalu, který je uveden v objednávkovém formuláři a tento interval počíná dnem stanoveným pro dodání první zásilky zboží;
 • (c) druh, množství zboží a místo dodání jsou sjednány v objednávce;
 • (d) objednavatel v pozici kupujícího je oprávněn upravit zadání pro další zásilky, vyloučit dodání jednotlivé zásilky či všech dalších zásilek, pokud je žádost o tuto změnu písemně, telefonicky nebo e-mailem doručena poskytovatele v pozici prodávajícího nejpozději do 5. pracovního dne předcházejícího stanovenému termínu dodání předmětné zásilky.
 • Poskytovatel v pozici prodávajícího se zavazuje kupujícímu zboží jednorázově nebo v těchto pravidelných intervalech dodávat a kupující se zavazuje platit za dodané zboží dohodnutou cenu, to vše za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PŘI KOUPI ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM.

 

 • V případě, kdy je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má Kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. Občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů Zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit neporušené Zboží v původním stavu Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu.
 • V případě, kdy Kupující odstoupí dle předchozího odstavce od kupní smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nedohodnou-li se jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí, nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
 • Aby mohlo být ze strany Prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy přijato Zboží zpět, nesmí být nikterak poškozeno, nebo jevit známky používání či opotřebení.
 • Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že nelze ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, tj. zejména Zboží vyrobeného na zakázku.
 • Kupující-spotřebitel v případě, pokud je předmětem kupní smlouvy obraz, výslovně souhlasí s tím, aby Prodávající mohl před uzavřením kupní smlouvy vytvořit barevné či černobílé reprodukce díla a aby tyto reprodukce díla mohly být Prodávajícím zveřejněny v publikacích a reklamních materiálech Prodávajícího jako jsou pohlednice apod. Kupující podpisem kupní smlouvy souhlasí se zapůjčením originálu obrazu na veřejné výstavy. Bližší podmínky zápůjčky budou předmětem zvláštní smlouvy o zápůjčce.
 1. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.

 

 • Na základě smlouvy (smluv) specifikovaných shora se poskytovatel zavazuje, že objednateli umožní účast na akci uvedené v objednávce, zajistí vstupenku (vstupenky) na akce, zajistí členství v klubu a platformě a prodá požadované zboží., přičemž objednatel se na základě konkrétní smlouvy zavazuje za to uhradit poskytovateli úplatu, a to ve výši uvedené ve smlouvě o poskytování služeb a za podmínek uvedených v čl. 4 těchto obchodních podmínek.
 • Poskytovatel může zajišťovat akci i prostřednictvím třetích
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit program, termín, čas či místo konání akce i po uzavření smlouvy s objednatelem. Poskytovatel je povinen objednatele o těchto změnách akce v dostatečném předstihu

 

 1. ODMĚNA POSKYTOVATELE A P1LATEBNÍ PODMÍNKY.

 

 • Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu za umožnění účasti na akci, odměnu za zajištění vstupenek na akce, odměnu za členství v klubu a platformě a kupní cenu v případě prodeje zboží, a to ve výši stanovené v konkrétní smlouvě. Odměna poskytovatele nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání akce a náklady na dopravu do místa konání akce. Odměna poskytovatele však může zahrnovat některá další plnění ze strany poskytovatele, pokud se akcí a jejím průběhem přímo souvisí (občerstvení, apod.). Tato další plnění budou vždy podrobně vymezena v konkrétní smlouvě.
 • Odměna bude objednatelem poskytovateli hrazena online platební kartou skrze zabezpečenou platební bránu, na niž bude objednatel po odeslání objednávky automaticky přesměrován. Veškeré údaje o provedených platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a poskytovatel k nim nemá přístup, ani je nikde neukládá. Případně může být uhrazena na základě daňového dokladu – faktury se splatností 14 dnů. Vždy ovšem platí, že odměna poskytovatele musí být uhrazena nejpozději 16 dnů před plánovým zahájením akce.
 • Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K odměně poskytovatele bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena
 • Ohledně všech plateb provedených na základě smlouvy o poskytování služeb poskytovatel objednateli vystaví daňový Daňový doklad bude objednateli doručen v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce
 • Slevy poskytované objednateli poskytovatelem nelze vzájemně kombinovat a sčítat. Slevy je možné u poskytovatele uplatnit vždy pouze před uzavřením smlouvy o poskytování služeb, k jejich následnému uplatnění se nepřihlíží.
 • V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitých pohledávek vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

 

 1. STORNO PODMÍNKY.

 

 • Objednatel se může z akce odhlásit, a to odesláním požadavku na odhlášení na e-mailovou adresu poskytovatele helas@helas.org. V případě, že k odhlášení objednatele z akce tímto způsobem dojde méně než šestnáct (16) dnů před jejím plánovaným začátkem, nevzniká objednateli nárok na vrácení úplaty. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli uvedená v čl.
 • Odhlášení se z akce objednatelem po uplynutí lhůty stanovené v čl. 5.1 těchto obchodních podmínek nemá účinky jejího zrušení (poskytovateli náleží odměna dle smlouvy o poskytování služeb v plném rozsahu). Objednatel má rovněž možnost za sebe na akci poslat náhradníka – jeho údaje musí být poskytovateli sděleny nejpozději 8. den před plánovaným začátkem akce.
 • Odhlášení se z akce objednatelem v době méně než šestnáct (16) dnů před plánovaným začátkem akce nemá žádné účinky a poskytovateli náleží odměna dle smlouvy v plném rozsahu). Poskytovatel musí mít i nadále vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci akce. Uhrazená částka je považována za smluvní pokutu.
 • V případě neúčasti objednatele na akci nebude objednateli ze strany poskytovatele poskytnuta peněžitá či nepeněžitá náhrada.
 • V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je členství v některém z programů poskytovatele, tak poskytovatel upozorňuje, že od této smlouvy nelze odstoupit v průběhu její platnosti s tím, že by v takovém případě vznikl nárok objednatele na vrácení úplaty za členství, či její poměrné části. Členství se vždy uzavírá na dobu určitou, kdy lhůta je vždy jeden kalendářní rok. Je výlučným právem objednatele, zda bude členství v průběhu této lhůty aktivně využívat či nikoli. Zúčtovacím obdobím je v případě smlouvy jejímž předmětem je členství v některém z programů poskytovatele je jeden kalendářní rok. Poskytovatel upozorňuje objednatele, že v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je členství v některém z programů poskytovatele nejde o smlouvu, jejíž platnost by se automaticky prodlužovala na další období. Není tedy nikdy sjednána automatická prolongace platnosti a účinnosti takovéto smlouvy.

 

 1. ZRUŠENÍ ČI ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ AKCE.

 

 • Uhrazenou odměnu poskytovatele poskytovatel za podmínek uvedených v čl. 6.1 těchto obchodních podmínek vrátí objednateli na bankovní účet, z něhož byla její úhrada provedena, a to do patnácti (15) dnů ode dne odhlášení
 • Poskytovatel objednateli potvrdí přeřazení na požadovaný termín konání další akce na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Objednatelem uhrazená odměna poskytovatele se automaticky převádí.
 • Předpokladem vyhovění žádosti objednatele dle čl. 6.3 těchto obchodních podmínek je volná kapacita požadovaného termínu akce.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN.

 

 • Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno objednatele, nejedná-li se o fyzickou osobu, pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
 • Objednatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti smlouvy o poskytování služeb z důvodu její neurčitosti či nejasnosti.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ.

 

 • Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, příp. jiných fyzických osob coby subjektů údajů, je poskytována příslušnými právními předpisy1. Poskytovatel bude při zpracování osobních údajů postupovat v souladu s pravidly stanovenými těmito obecně závaznými právními předpisy, včetně přímo aplikovaných předpisů Evropské unie od 25. května 2018 nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů.
 • Objednatel, který je fyzickou osobou, tímto bere na vědomí, že poskytovatel za účelem uzavírání či plnění smlouvy o poskytování služeb, příp. za účelem plnění svých zákonných povinností zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo a informace o předchozích objednávkách (dále společně jen „osobní údaje“). Za stejným účelem poskytovatel zpracovává osobní údaje, příp. v menším rozsahu, u dalších fyzických osob, jako jsou zástupci objednatelů-právnických osob nebo konkrétní účastníci akcí, jimž je služba zprostředkována přes
 • Objednatel, který je fyzickou osobu, dále bere na vědomí, že poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Nesouhlasí-li objednatel s tímto zpracováním osobních údajů, je oprávněn proti němu vznést námitku; poskytovatel v takovém případě ihned ukončí zasílání informací a obchodních sdělení
 • Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o jakékoliv změně osobních údajů.
 • Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být poskytovatelem předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro účely zpracování, nejdéle však po dobu tří (3) let po zániku poslední smlouvy o poskytování služeb s objednatelem, resp. poté po zákonnou dobu archivace jednotlivých údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel dle čl. 8.5 těchto obchodních podmínek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jejich ochranou, může:
  • požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav – zejména, aby osobní údaje opravil, vymazal nebo omezil jejich zpracování.
 • Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je poskytovatel povinen objednateli tuto informaci poskytnout. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená.
 • Tam, kde se v tomto článku mluví o objednateli, myslí se tím i jakýkoliv další subjekt údajů, nevylučuje-li to obsah nebo charakter jednotlivého článku.

  

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.

 

 • Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě podstatného porušení smlouvy o poskytování služeb objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy o poskytování služeb se považuje nezaplacení odměny poskytovatele v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 • Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě podstatného porušení smlouvy o poskytování služeb Za podstatné porušení smlouvy o poskytování služeb se považuje neuskutečnění akce v termínu stanoveném ve smlouvě o poskytování služeb. Právo poskytovatele stanovené v čl. 6.1 těchto obchodních podmínek není tímto ustanovením dotčeno. Poskytovatel objednatele upozorňuje na obsah článku 5.5.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVU UZAVÍRANOU SE SPOTŘEBITELEM.

 

 • Ustanovení čl. 2 až čl. 10.11 těchto obchodních podmínek platí pouze za předpokladu, že objednatel je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
 • Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady plnění uplatňuje u poskytovatele písemně, a to prostřednictvím e-mailové adresy poskytovatele helas@helas.org.
 • Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím e- mailové adresy helas@helas.org. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je věcně i místně příslušný český soud dle sídla poskytovatele.
 • Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od
 • Nejde-li o případ uvedený v čl. 10.7 těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o koupi zboží odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření.
 • V případě odstoupení objednatele od smlouvy o prodeji zboží dle čl. 8 těchto obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší a poskytovatel vrátí objednateli kupní cenu přijatou od objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, jakým ji od objednatele přijal. Obsah článku 5.5. tímto ujednáním není nijak dotčen. V případě ukončení smlouvy ze strany objednatele, jejímž předmětem je jakékoli členství v jakémkoli z programů poskytovatele je nevratné.
 • Odstoupí-li objednatel od smlouvy o poskytování služeb dle čl. 10.8 těchto obchodních podmínek, je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část odměny poskytovatele za služby poskytnuté poskytovatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Obsah článku 5.5. tímto ujednáním není nijak dotčen. V případě ukončení smlouvy ze strany objednatele, jejímž předmětem je jakékoli členství v jakémkoli z programů poskytovatele je nevratné.
 • Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

 

 • Smlouvu o poskytování služeb či kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran, za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo za podmínek stanovených zákonem.
 • Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb či kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se smluvní vztah řídí českým právem. Právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se:
 • vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem;
 • vylučuje ustanovení § 1748 a § 1763 občanského zákoníku;
 • vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel.
 • Pokud se jakékoliv ustanovení smlouvy o poskytování služeb, smlouvy kupní či obchodních podmínek později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení 553 odst. 2 občanského zákoníku nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření smlouvy.
 • Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.
 • Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 • Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty helas@helas.org, telefon 220 570 708.
 • Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídípřiměřeně právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že na úpravu právních vztahů založených Dohodou se nepoužijí následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: § 1764–1766, § 1793–1795, § 1971, § 1977–1979, § 2000, § 2002, § 2050 a § 2593. 
 • Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele.
 • Jakákoli případná neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoli ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení. 
 • Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u obecných soudů České republiky. Místní příslušnost soudu se v takovém případě bude řídit dle aktuálního sídla Objednatele. Místně příslušným soudem v okamžiku podpisu jakékoli smlouvy s Agenturou HELAS s.r.o. je Obvodní soud pro Prahu 1. Se sjednáním této výlučné příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 1 v případě jakýchkoli sporů mezi poskytovatelem a objednatelem objednatel výslovně souhlasí.

 

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 2.6.2023.

                                                                                                          Helena Kohoutová

                                                                                                       Agentura Helas, s.r.o.